Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została dokonana rejestracja przejęcia Sezam-Śrem sp. z o.o. z siedzibą w Zbrudzewie przy ul. Średzkiej 7, 63-100 Śrem, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255938, kapitał zakładowy 6.754.000 zł, NIP 785-173-68-68 przez Bać-Pol S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294628, NIP 813-30-93-826, o kapitale zakładowym 19.992.777 PLN wpłaconym w całości.

Przejęcie Sezam Śrem sp. z o.o. przez Bać-Pol S.A. zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Sezam Śrem sp. z o.o. na Bać-Pol S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 494 § 1 ksh, z dniem 1 lipca 2015 r. Bać-Pol S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Sezam-Śrem sp. z o.o. , w tym prawa i obowiązki wynikające z umów, których stroną była dotychczas ta spółka. Zatem dotychczasowa działalność Sezam-Śrem sp. z o.o. jest kontynuowana przez Bać-Pol S.A. bez konieczności zawierania jakichkolwiek nowych umów lub aneksów do istniejących umów, które pozostaną bez zmian.

Z dniem 1 lipca 2015 r. Sezam-Śrem sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Informujemy, że wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Sezam-Śrem sp. z o.o. należy regulować na dotychczasowy rachunek bankowy, który jest rachunkiem Bać-Pol S.A. lub rachunek bankowy wskazany na fakturach wystawianych od dnia 1 lipca 2015 r.

Wszelkie zamówienia, reklamacje i uwagi prosimy zgłaszać na następujące adresy:
1. Bać-Pol o/Zbrudzewo, ul. Średzka 7 Dyrektor oddziału : Łukasz Mejziński, tel. 514-607-350.
2. Bać-Pol o/Wrocław, ul. Logistyczna 2 Dyrektor oddziału: Szymon Kwaśniewski, tel. 605-507-190.
3. Bać-Pol o/Szczecin, al. Kasztanowa 17 Dyrektor Oddziału: Mariusz Ziemiński, tel. 510-007-209.

Przejdź do strony www.bacpol.com.pl